In English

Stadgar för stiftelsen

Till grund för stadgarna ligger Bertil Lundmans testamente av den 2 mars 1989. Ursprungliga stadgar från 1996-03-19. Stadgarna reviderade och antagna vid styrelsemöten 2011- 05-26 och 2011-09-16. Tillägg till §7, antaget vid styrelsemöten 2019-12-03 och 2020-01-07. Ändring i §8 och strykning av §13, antaget vid styrelsemöten 2021-11-16 och 2021-12-07.


1. Stiftelsen Extensus har till uppgift att stödja forskning och kunskapsspridning inom av Bertil Lundman prioriterade områden av växtekologi och naturvård.

2. Stiftelsen skall ha en styrelse bestående av fem forskare inom ekologisk botanik i enlighet med rad 4-5 i bil. 2 i Bertil Lundmans testamente.

3. Styrelsen skall bestå av ordförande, sekreterare, kassör och två övriga ledamöter. Styrelsen skall utse ny ledamot att ersätta avgående ledamot.

4. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av ledamöterna är närvarande.

5. Stiftelsens kapital skall förvaltas av bank i depå. Tillgångar får utgöras av aktieposter, obligationer samt av likvida medel på bankkonto. Balansen mellan dessa bestäms av styrelsen. Kapitalets årliga avkastning tillförs ett för fonden reserverat bankkonto. Som avkastning betraktas räntor på likvida medel och utdelningar på aktier och obligationer. Efter avdrag av bankens förvaltningskostnader och kostnader för revision skall 80 % av avkastningen disponeras för Stiftelsens verksamhet och 20 % av avkastningen tillföras kapitalet.

Disponibla medel ur avkastningen får disponeras för:
A) utdelning av stipendier i första hand avseende forskning, forskningsresor och inköp av utrustning samt i andra hand spridning av forskningsresultat.
B) styrelsens skötsel av Stiftelsens löpande verksamhet.

6. Underskrift av minst två styrelseledamöter krävs vid ekonomiska transaktioner, vilka skall vara beslutade av styrelsen. Till fondförvaltande bank skall rapporteras personer ingående i styrelsen.

7. Utlysning av stipendier skall ske senast 15 januari. Det utdelningsbara beloppet skall grundas på den disponibla avkastningen (80 %) från föregående års avkastning. Stipendieansökningar till Stiftelsen Extensus skall vara styrelsen tillhanda senast en månad efter utlysningen. Styrelsen bör besluta om utdelning före mars månads utgång.

8. Stipendieansökningar skall inkludera projektbeskrivning, sökandens CV inklusive publikationslista samt upplysning om huruvida medel söks från annat håll för samma eller liknande ändamål.

9. Utdelade medel skall i första hand användas till växtekologisk forskning inom av B. Lundman prioriterade områden. Dessa är utan prioritetsordning:

A) Växtekologisk forskning med anknytning till urskogsproblematik och därmed sammanhängande naturvårdsfrågor.
B) Lövträdens ekologi, särskilt i frågor rörande föryngring, utbredningsproblematik och olika raser.
C) Forskning rörande våtmarkers ekologi och naturvård, särskilt översvämningsmark vid nedre Dalälven.

10. Vid bedömning av stipendieansökningar skall styrelsen vara representerad med minst tre av sina ledamöter. Styrelsen fattar beslut om vilka som skall tilldelas stipendium.

11. Styrelsebeslut om utdelning av stipendier skall ske årligen och beloppen utbetalas snarast, dock senast fyra veckor efter beslut.

12. Medel disponibla (se 5.) för Stiftelsens verksamhet skall fördelas sålunda:
A) Stipendier avseende forskning, forskningsresor, inköp av utrustning och spridning av forskningsresultat: 80 %.
B) Styrelsens skötsel av Stiftelsens löpande verksamhet: 20 %.

13. För ändring av Stiftelsens stadgar krävs enkel majoritet vid två på varandra följande ordinarie styrelsesammanträden.

Gammal ek, Gysinge
Foto Jerry Skoglund

Stor asp och döende gran, Fiby urskog
Foto Jerry Skoglund