In English

Tidigare Projekt

Ett urval projekt som erhållit stipendier

2022

Trädåldrar och branddynamik i Töfsingdalens nationalpark

How important is sprouting in relation to seed regeneration in structurally complex mixed stands of temperate broadleaved trees?

Inventering av ett okänt levermossasamhälle i oceaniska fukthedar i fjällmiljö


2021

Pristine forests as indicators of environmental and carbon storage change

The genetic basis of and ecological significance of bark metabolites in aspen

Granen har en historia - från istidens tundra till nutidens skogsplanteringar


2020

Forskningsresan i naturvårdens utmarker 2020 Norrbotten

Does conservation of riparian buffer zones reduce forestry induced greenhouse gas emissions?

Forest dynamics in a primeval forest, Fiby urskog


2019

Glacial survival of Norway Spruce Picea abies (L. Karst) at high latitudes in Scandinavia.

Ex-situ conservation of European ash.

Clonality and sexual reproduction of European aspen (Populus tremula) in the northern range margin.


2018

Behöver gamla granskogar med långskägg (Usnea longissima) skötas?

Forskningsresan i naturvårdens utmarker 2018.

Kan både ekonomi och biodiversitet gynnas av naturvårsgallring?


2017

Assessment of the longevity of remaining dead wood, as formulated in the nectrotisation scale by Sernander.

Niche separation in Sphagnum under winter conditions.

Improvement of forest reproductive material for ash.


2016

The effect of global warming on a keystone mutualism for tropical forests.

Lövträdsföryngring – Effekter av betesbegränsande åtgärder efter selektiv avverkning och naturvårdsbränning.

Managing disturbance to promote natural regeneration of oak in forests valued for conservation.


2015

Populationsdynamik, tillväxt och rumslig fördelning hos jätteekar.

Identification of European ash resistant to the invasive pathogen Hymenoscyphus fraxineus using Fourier transform (FT-IR) spectroscopy.

Vegetations- och markförändringar i ett lövskogs- och ängsområde efter 50 år - Skogen som källa eller sänka för kol.


2014

Vegetations- och markförändringar I ett lövskogs- och ängsområde efter 50 år.

Naturlig föryngring av ek i skogsreservat – lärdomar från Dalby Söderskogs långa tidsserie.

Exploring the genome of Letharia vulpina: elucidating the biology of this charismatic red-listed lichen of old forests.


2013

Produktion och nedbrytning hos vitmossor.

En 330-årig landskapshistoria vid Nedre Dalälven kring ängar i temporära älvfåror.

Urskogsrester längs Rio Congillo i västra Ecuador.


2012

Biologi och historia i östra Asiens landskap.

Funktionella egenskaper hos vitmossor Sphagnum.

Plant and Tree Ecology, Genetics and Geography.


2011

Långsiktig succession och klimatförändringens påverkan på vegetationen på Laitauredeltat i Lappland.

Myrmarkernas arter och habitat.

Spridnings och utbredningsmönster hos mosslummer, Selaginella.


2010

Projekt flora of Samama.

Uttag av fossila frön ur sediment för C14-datering.

Effekter av älgbete på artsammansättning och struktur av trädvegetation i boreal skog.


2009

Utvärdering av vegetationsresponser i ett betes/närings experiment i Norska fjäll.

Genomförande av pollenanalys för Fiby urskog.

Inventering av skyddsvärda skogar.


2008

Gene flow of epiphytic lichens in the boreal forest landscape.


 

 

Lövskog med murgröna, Öland
Foto Jerry Skoglund

Fiby Urskog
Foto Jerry Skoglund