In English

Styrelsen

Jerry Skoglund, ordförande

Jerry Skoglund är lektor vid SLU i skogsekologi. Doktorsexamen i ekologisk botanik vid Växtbiologiska institutionen, Uppsala universitet 1990 om fröbank och regeneration i våtmarker. Verksam vid SLU 1991-2008 som forskare, föreläsare och studierektor. Engagerad i växtsuccessionsprojekt i Tanzania och Etiopien. Undervisat i bl.a. tropisk ekologi, växtekologi och naturskogsekologi. Ordförande i Stiftelsen Extensus från 1994.

Kontakt: jerry.skoglund@gmail.com

Karin Bengtsson, sekreterare

Lektor vid Institutionen för ekologi och genetik, Uppsala universitet Campus Gotland. Doktorsexamen i ekologisk botanik vid Växtbiologiska institutionen, Uppsala universitet 1993, Forskarassistent vid Institutionen för naturvårdsbiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet 1997-2001. Forskningsinriktning mot växters populationsekologi och naturvård i kulturpåverkade gräsmarker och tropiska torrskogar. Undervisat sedan 1980-talet i ekologi, naturvård, miljövård och hållbar utveckling. Sedan 1994 sekreterare i styrelsen för Stiftelsen Extensus.

Kontakt: karin.bengtsson@ebc.uu.se
Uppsala universitet, Campus Gotland, 621 67 Visby

Christina Skarpe, kassör

Christina Skarpe är Professor i tillämpad ekologi vid Högskolan i Hedmark, Norge. Hon är utbildad vid Växtbiologiska Institutionen vid Uppsala Universitet, och disputerade där 1966. Från Uppsala Universitet flyttade hon till Norge 1993 och till Högskolan i Hedmark 2007. Hennes forskning gäller samspelet mellan stora växtätare och deras födoresurser och ekosystem i Afrika, Centralamerika, Kina, Svalbard och Skandinavien. Hon har handlett flera doktorander och masterstudenter i dessa ämnen på olika håll i världen.

Kontakt: christina.skarpe@inn.no

Laura Parducci, ledamot

Docent och forskare vid avdelningen för växtekologi och evolution vid Uppsala Universitet. Forskar på trädpopulationer från kalla klimat genom att undersöka deras gamla DNA-spår konserverade i sjöar, torv och permafrostsediment.

Kontakt: Laura.Parducci@ebc.uu.se
Ecology and Genetics, Uppsala University, Norbyvägen 18 D, SE-752 36, Uppsala

Eje Rosén, ledamot

Eje Rosén är docent i växtekologi. Efter grundexamen vid Uppsala Univ. fortsatte studier inom växtekologi. Engagerades 1968 i de omfattande betesförändringar som ägde rum på Stora alvaret, Öland. Detta medförde forskning inriktad på alvarmarkernas växttäcke och storskaliga förändringar i landskapet. Disputerade 1982. Har under olika perioder varit anställd via Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Kalmar och Uppsala Univ. för forskning och undervisning. Är fortfarande engagerad i naturvård och undervisning.

Kontakt: eje.rosen@gmail.com
Eje (Ejvind) Rosén, Champinjonvägen 5, 756 45 Uppsala